Registration

ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อลงทะเบียน

  • 1)ชื่อ User Name ที่ต้องการ
  • 2)อีเมล์ที่ใช้งานได้
  • 3)ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง(ตรงกันทั้ง 2 ครั้ง)
  • 4)กรอกชื่อจริง(ภาษาไทย)
  • 5)กรอกนามสกุล(ภาษาไทย)
  • 6)ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด Register

เริ่มกรอกข้อมูลกันเลย

Free

 

หลังจากที่กรอกลงทะเบียนครบแล้ว สามารถ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อให้แอดมินอนุมัติให้เข้าห้องเรียนออนไลน์ 7วิธีหาเงินได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง